Gå till innehåll

Data som strategisk resurs

Beviljat bidrag:1 195 000 kronor
Löptid:nov 2021 - aug 2022
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Man och kvinna på busshållplats.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med denna förstudie är att sätta grunderna för etableringen av ett nationellt arbete med API-specifikationer inom området välfärdsteknik. I grund och botten handlar det om att kommuner och regioner ska kunna nyttja data fullt ut som en strategisk resurs.
ProjektkoordinatorInera

Projektsammanfattning

Det finns ett stort behov av standardiseringar som gör att datasystem kan kopplas ihop och dela information och tjänster. Bristen på interoperabilitet är ett känt problem som hämmar både digital utveckling och innovation i offentlig sektor.

Denna förstudie drivs som ett strategiskt projekt inom IoT Sverige eftersom den berör ett område som de flesta kommuner och regioner brottas med. Inera är projektledare och förstudien genomförs i samverkan med kommuner, regioner, DIGG, branschorganisationer och SKR.

Standardisering av informationshantering

En förutsättning för att informationshanteringen ska standardiseras är nationellt överenskomna termer och begrepp och accepterade gränssnittsspecifikationer (specificerade API:er).

Området är stort och API-specifikationer behöver tas fram i nära samverkan med berörda aktörer. Förstudien är inriktad på digitala produkter och tjänster i offentlig sektor. Med digitala produkter och tjänster avses välfärdsteknik, digitala hjälpmedel och medicinteknisk utrustning.

Inlåsningseffekter hämmar utveckling

Utan en gemensam informationshantering kopplat till digitala produkter och tjänster skapas oönskade inlåsningseffekter som gör det svårt att utnyttja data fullt ut som en strategisk resurs. Bristen på interoperabilitet (att datasystem kan dela information och tjänster) försvårar införandet av nya digitala tjänster och skapar leverantörsberoenden hos kommuner. Inlåsningseffekterna gör det även svårt för nya aktörer att ta sig in och etablera sig på marknaden.

Förstudiens syfte och målbild

Syftet med förstudien är att etablera ett nationellt arbete kring API-specifikationer. Projektet kommer att arbeta med att definiera finansiering, ansvar, roller och att formulera ett större genomförandeuppdrag. Målet är att kunna påbörja genomförandeuppdraget i direkt anslutning till avslutad förstudie.

Projektet har identifierat tre övergripande nyttor med standardiserade API-specifikationer. De förväntas ge:

• Effektivisering av välfärden
• Ökad innovation och näringslivsutveckling
• Möjlighet för kommunen och forskning att nyttja data som en strategisk resurs.

Önskat framtidsscenario

Denna förstudie är en del av en större digitaliseringsresa. Projektet har därför listat ett antal punkter över vad ett önskat framtida läge bör innefatta:

• Framtagna och accepterade referensarkitekturer för området.
• Ett välutbyggt bibliotek av nationellt framtagna, av marknaden allmänt accepterade och av kommunerna väl kända API-specifikationer.
• God följsamhet hos marknaden så att befintliga lösningar anpassas och nya lösningar utvecklas för att använda API-specifikationerna.
• Att kommuner i sina upphandlingar kravställer att upphandlade tjänster ska nyttja och stödja referensarkitekturer och API-specifikationer helst redan framtagna från leveransstart men annars tillkommande allteftersom under avtalsperioden.
• Att leverantörer accepterar att kommuner ansluter tredjepartslösningar under förutsättning att de använder och stödjer referensarkitekturer och API-specifikationer.
• Att kommunerna utvecklar sina arbetssätt och sin förvaltning så att man drar nytta av den nya interoperabiliteten.
• Att den nya interoperabiliteten ökar förmågan att arbeta med data som strategisk resurs.

Mer läsning

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida.

"Syftet med förstudien är att etablera ett nationellt arbete kring API-specifikationer."IoT Sverige